Sever 01 - Sever Event Đặc Biệt

Sever Tên Event Địa Điểm Thời Gian
Rola Misaki 1 Thỏ Ngọc VIP
(Rơi Ngọc)
Lost 0 (208,88) 12h:00
Rola Misaki 1 Summer VIP
(Rơi Ngọc,Đồ Ex)
Lost 0 (210,88) 12h:00
Rola Misaki 1 Event PK
(Rơi Ngọc,Ngọc Custom)
Refuge 06:45
12:45
18:45

Rola Misaki 1 Dungeon3 War
(2 Boss Medusa)
Dungeon3 20h:30
Rola Misaki 1 Rain Item (Rơi Ngọc) Davias (222,82) 20:15
Rola Misaki 1 War Guild Refuge Đang Cập Nhật ...
Rola Misaki 1 Đấu Trường Red vs Blue Lorencia Đang Cập Nhật ...
Rola Misaki 1 PK chủng tộc Lorencia Đang Cập Nhật ...

Sever 2,3,4

Sever Tên Event Địa Điểm Thời Gian
Rola Misaki
2,3,4
Boss Vàng
(Rơi Box Kundun)
Loren,Noria,Atlans
Davias,Tarkan
0h,4h,8h
12h,16h,20h

Rola Misaki
2,3,4
Binh Đoàn
Phù Thủy
(Rơi Nhẫn Phù Thủy)
Loren,Noria,Davias 2h 1 lần bắt đầu
từ 00h00
Rola Misaki
2,3,4
Thỏ Ngọc
(Rơi Ngọc)
Lost 0 (208,88) 09h:15
21h:15
Rola Misaki
2,3,4
Summer
(Rơi Ngọc,Đồ Ex)
Lost 0 (210,88) 09h:45
21h:45


Rola Misaki
2


Đổi vé làng Santa
XMas Event


Dungeon 0 (109,239)
01:50
03:50
05:50
07:50
09:50
11:50
13:50
15:50
17:50
19:50
21:50
23:50
Rola Misaki
2,3,4
Happy Hour Event
(Tăng Drop toàn Sever)
All Map 00:05
04:05
08:05
12:05
16:05
20:05
Rola Misaki
2,3,4
Raklion Event
( Boss Nhện Selupan )
Raklion Hang Nhện 06:15
18:15
Rola Misaki
2,3,4
Swamp of Peace Event
( Boss Medusa )
Đầm Lầy Chết 10h:00
Rola Misaki
2,3,4
Blood
(Tăng EXP , Drop Ngọc)
Lorencia (141.138)
NPC Linh Hồn Thiên Sứ
2h 1 lần bắt đầu từ
0h30p
Rola Misaki
2,3,4
Devil
(Tăng EXP,Drop Ngọc)
Noria (172.105)
NPC Charon
2h 1 lần bắt đầu từ
0h00p
Lưu Ý : Boss Hoàng Kim chỉ xuất hiện tại Sever 3 + Sever 4

Đặc Biệt :
Tại Sever 02 , 03 toàn bộ event Blood , Devil sẽ được thay bằng Event Blood , Devil VIP
Train 500 Crep , 100% sẽ rơi ngọc