****** DROP đồ EX tại Box Kundun ******

Box KunDun Tỷ Lệ % EX
Box Kundun1 70%
Box Kundun2 60%
Box Kundun3 50%
Box Kundun4 40%
Box Kundun5 30%

****** DROP đồ Ex tại các BOSS ******

BOSS MU JAV Tỷ lệ ra đồ Tỷ lệ đồ EX
Medusa 80% 50%
Kundun 80% 50%
Nhện 70% 50%