Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3)

Giới thiệu

- Khi nhân vật đạt cấp độ 400 và đã hoàn thành nhiệm vụ Master có thể trang bị cánh cấp 3.
- Các loại cánh cấp 3:Cánh Cuồng Phong
Wing of Storm

Cánh Thiên Sứ
Wing of Eternal

Cánh Ngũ Sắc
Wing of Illusion

Cánh Lôi Vũ
Wing of Ruin

Cánh Phượng Hoàng
Wing of Dimension

Áo Choàng Đế Vương
Cape of Emperor

Áo Choàng Đại Tướng
Cape of Overrule

Cách tạo cánh cấp 3


Lông Vũ Condor
Linh Hồn Condor

Bước 1: Tạo lông vũ Condor
- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu:


+ 1 Cánh cấp 2 bất kỳ +9 trở lên và có option tối thiểu là +4
+ 1 item thần bất kỳ +7 trở lên và có option tối thiểu là +4
+ 1 Ngọc Sáng Tạo
+ 1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 (nén 10 viên)
+ 1 Ngọc Hỗn Nguyên

- Tỉ lệ thành công: tối đa 60%.

- Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên Lông Vũ Condor.

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Nguyên liệu ép cánh cấp 3
Bước 2: Tạo cánh cấp 3
- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu:


+ 1 Lông Vũ Condor
+ 1 Linh Hồn Condor
+ 1 Ngọc Sáng Tạo
+ 1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 (nén 10 viên)
+ 1 cụm Ngọc Ước Nguyện +1 (nén 10 viên)
+ 1 Ngọc Hỗn Nguyên

- Tỉ lệ thành công: tối đa 40%.

- Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 7 loại cánh cấp 3.

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.